Utvärdering

Utvärdering är ett verktyg för utveckling och lärande, både när det gäller enskilda verksamheter och hela organisationer. Målet kan vara att förbättra och effektivisera en metod eller skapa bättre förutsättningar för lärande inom organisationen. Ledord när vi genomför utvärderingar är delaktighet och användbarhet. Genom att arbeta tillsammans med personal, ägare och eventuella brukare får utvärderingen större relevans och legitimitet och en gemensam lärandeprocess främjas.

Utifrån beställarens behov utformar vi en utvärdering med samhällsvetenskaplig forskningsmetod som grund. Vi arbetar med både kvalitativ och kvantitativ datainsamling och har lång erfarenhet av att genomföra workshops, deltagande observationer, djupintervjuer, fokusgrupper och webbenkäter.