Lärande utvärdering

Vid en lärande utvärdering följer utvärderaren ett projekt under processens gång och återkopplar kontinuerligt resultat, observationer och reflektioner till olika nivåer i projektorganisationen i syfte att vara ett stöd i utvecklingsarbetet. Detta arbetssätt skapar möjligheter att styra om ett projekts riktning under arbetets gång så att det bättre styr mot sina mål.

De lärande inslagen i en lärande utvärdering kan ha olika omfattning och utformning beroende på vilka resurser som har avsatts för utvärderingen och önskemål från uppdragsgivaren. Det är vanligt att man regelbundet under utvärderingen skapar utrymme för reflektion för projekts nyckelaktörer genom analysseminarier eller workshops.