Följeforskning

Följeforskning är en utvärderingsform som löper under hela projektets gång. Följeforskning kallas även för lärande utvärdering eller on-going evaluation. Utvärderaren följer ett projekt och återkopplar kontinuerligt resultat, observationer och reflektioner till projektorganisationen i syfte att bidra till lärande och innovation. Detta arbetssätt skapar möjligheter att styra om projektets riktning så att det bättre styr mot sina mål.